Rodzinnie w sercu Gdańska

Polityka prywatności serwisu www.rajska8.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Rida Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000504841, NIP: 5272712438 („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: office@apollorida.pl

2. Osoby, których dane przetwarzamy:
 • Osoby kontaktujące się z Administratorem bezpośrednio lub poprzez biuro sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą Rajska 8 („Biuro Sprzedaży”) - celem przetwarzania danych osobowych jest komunikacja z osobami kontaktującymi się z Administratorem lub Biurem Sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu komunikacji, ewentualnego nawiązania relacji z osoba kontaktującą się, udzielenie niezbędnych informacji. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne informacje kontaktowe podane przez osobę kontaktującą się z Administratorem.
 • Nabywcy lokali i ich pełnomocnicy oraz osoby zainteresowane nabyciem lokali i ich pełnomocnicy - celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i/lub realizacja porozumienia o wyłączności na prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia lokalu, umowy deweloperskiej, umowy przedwstępnej sprzedaży udziału w lokalu garażowym lub umowy końcowej sprzedaży lokalu mieszkalnego. Przetwarzanie danych osobowych nabywców i osób przez nich wskazanych następuje w szczególności w celu zawarcia lub wykonania wyżej wymienionych porozumień i umów bądź na podstawie uzasadnionego interesu Administratora tj. umożliwienia komunikacji i wykonywania porozumienia lub umowy z nabywcą, obsługi posprzedażowej nabywców, kierowania ofert handlowych własnych lub partnerów, zarządu nieruchomością wspólną. Przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu, stan cywilny, numer PESEL, numer NIP, adres zameldowania i korespondencyjny, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość i termin jego ważności oraz inne dane zawarte w dokumencie tożsamości, numer rachunku bankowego nabywcy do zwrotu wpłat w wypadku odstąpienia od umowy, informacja o zawartych przez nabywcę umowach majątkowych małżeńskich i ustroju majątkowym małżeńskim nabywcy.

3. Okres przechowywania danych osobowych W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane osobowe:
 • tak długo, jak będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (w szczególności ustawę z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz kodeks cywilny);
 • przez okres obowiązywania porozumienia lub umowy wymienionych w pkt 2 powyżej, w tym w szczególności z tytułu udzielonej nabywcy gwarancji jakości;
 • tak długo, jak posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą;
 • tak długo, jak jest to dla Administratora konieczne celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartymi porozumieniami, umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Udostępnianie danych osobowych
Dane mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane podmiotom trzecim, w szczególności zaś: Heweliusza 18 sp. z o.o. (jako spółce powiązanej z Administratorem będącej współwłaścicielem nieruchomości na której realizowane jest przedsięwzięcie deweloperskie Rajska 8), pracownikom, współpracownikom, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych, prawnych oraz doradczych, kancelariom notarialnym, biurom rachunkowym, zarządcom nieruchomości, generalnemu wykonawcy lub firmom usuwającym usterki w imieniu Administratora, bankom finansującym przedsięwzięcie deweloperskie Rajska 8 oraz prowadzącym dla niego rachunek powierniczy, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z jego poleceniem.

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym w celu dokonania profilowania.

6. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza obszarem EOG.

7. Prawa osoby, której dotyczą dane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane są przetwarzane przysługuje (odpowiednio) prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych
 • żądania od Administratora sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia przetwarzanych danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Źródło pozyskania danych osobowych
Jeżeli dane osobowe otrzymane zostały od podmiotów innych, aniżeli osoba, której dotyczą, oznacza to, iż zostały otrzymane od naszych kontrahentów, dostawców usług, z Internetu lub innych publicznie dostępnych źródeł.

www.rajska8.pl

Formularz kontaktowy

Imię
Telefon
Nazwisko
Adres mailowy
Treść zapytania
więcej
więcej
więcej
więcej
Ładowanie strony...
Nasz serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Więcej informacji...